سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا اشرف زاده – کارشناس ارشد محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
علی سمیعی – کارشناس ارشد محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
مهدی میرباقری – کارشناس ارشد هیدرولیک، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

احداث سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی در کنار تمام اثرات مثبت، اثرات منفی نیز دارد که در قالب ارزیابی اثرات زیست محیطی شناخته می شود . ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از ابزارهای مهم مدیریت، تصمیم گ یری و برنامه ریزی می باشد . پروژه سد مخزنی شهید مدنی (ونیار) و شبکه آبیاری و زهکشی مربوط به آن بر روی رودخانه آجی چای (تلخه رود ) واقع در ٥ کیلومتری شمال شرقی شهر تبریز در پائین دست روستای ونیار، به منظور مهار و تنظیم جریان های سطحی آج یچای با هدف آبیاری دشت تبریز احداث م یشود. ارتفاع سد از بستر ٩١ متر و عرض تاج آن ١٠ متر و نوع سد سنگریز های با هسته رسی است. مساحت مخزن و حجم آن در رقوم نرمال بهترتیب ۳۴/۷ کیلومتر مربع و ۳۶۱/۳میلیون مترمکعب می باشد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و بررسی ابعاد اثرات زیست محیطی پروژه یادشده در محی ط ها ی فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی وپیشنهاد رو شهاییبه منظور کاهش، پایش و کنترل اثرات سوء با استفاده از ترکیب دو روشICOLDوLEOPOLDماتریس تلفیقی) می باشد . در نهایت ، برنامه مدیریت زیست محیطی طرح با توجه به دیدگاه های جدید سایر کشورها و سازمانها در این زمینه تدوین شده است.