سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان جوادی پیربازاری – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت
کورش محمدی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت
احمد خدادادی – استادیار گروه مهندسی عمران – محیط زیست، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ت

چکیده:

بدون شک یکی از پایه های اصلی و اساسی در توسعه جوامع کشورهای مختلف جهان آب اسـت و یکـی از راه هـای مطمئن و مفید نیز جهت ذخیره آب ساخت سدهای مخزنی میباشد . هرچند احداث سد برای تأمین نیازهای انسان امروزی امری حیاتی و ضروری است و همچنین انسان موثرترین و مهمترین عامل تغییرات زیست محیطی میباشد، اما طبیعت نیز قوانین خاص خود را داشته و نمیتوان در راه رسیدن به منظور و هدف خود از آنها تخلف کرد . به همین دلیل دخالت تکنولوژیهای جدید با عملکرد اکوسیستم – ها مشکلات جدی به وجود آورده که اغلب منافع حاصل از طراحی و اجرای پروژهها را از بین برده و در بعضی موارد حتی ضرر هم رسانده است . بنابراین لازم و ضروری مینماید اثرات زیستمحیطی این پروژهِِِهای ملی بررسی و از خسارتهای بیش از حد آنها جلوگیری گردد . سد مخزنی گتوندعلیا در منطقه گتوند – شوشتر به عنوان آخرین سدی است که بر رودخانه کارون احداث می – شود . از اهداف این سد میتوان به تولید برق، گسترش شبکههای آبیاری و رونق کشاورزی و … در منطقه اشاره نمود .
در این تحقیق با توجه به گستردگی مخزن سد ( در حدود چهار میلیارد مترمکعب ) و بالاآمدگی رودخانه تا رقوم ۲۴۵ متری، به ارزیابی زیستمحیطی این سد با استفاده از سامانههای اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS اقدام گردید .