سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان حمیدیان – دانشجویی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ، کارشناس شرکت مهندسین مشاور دز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دکترای مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، م

چکیده:

تحولات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی از اجزای توسعه بشمار می روند. اگرچه هدف از توسعه ایجاد تغییرات مثبت می باشد لیکن توسعه د رنهایت ممکن است مشکلات و مسایل چندی را نیز به دنبال داشته باشد . در دو دهه اخیر اهمیت حفاظت محیط زیست و اعمال معیارهای زیست محیطی با روند افزایشی مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع که سیاست های توسعه اقتصادی باید با اهدلف زیست محیطی مناسب و مطابقت داشته باشند مقبولیت عام یافته د رحالی که پروژه های آبیاری و زهکشی با هدف تامین منافع و رفاه جوامع انسانی طراحی و اجرا می شوند و و تغییرات زیست محیطی ناشی از این توسعه نادیده گرفته شده است ، در صورتی که یک محیط زیست متعادل تضمین گننده رفاه جوامع انسانی و پایداری پروژه ها به شمار می رود و برهمین مبنا در برنامه ریزی پروژه ها نمونه های متعددی از خسارت های ناشی از نادیده گرفتن اثرات زیست محیطی طرحهای آبیاری و زهکشی د رمحیطهای مختلف با دامنه وسیعی از شرایط مختلف جغرافیایی ، اقلیمی و اجتماعی از گوشه و کنار جهان گزارش گردیده که نه تنها نشان دهنده تخریب وسیع محیط زیست ناشی از اجزای شبکه آبیاری و زهکشی می باشد بلکه د ربرخی موارد اجرای چنین پروژه هایی جهت اصلاح اثرات نامطلوب این فعالیتها خود باعث گردیده که مسئله و مشکل دیگری د رطول زمان در منطقه دیگری بروز نماید ، این مسئله لزوم ارزیابی زیست محیطی در خصوص پروژه های آبیاری و زهکشی را گوشزد می کند . مطالعه حاضر د رخصوص شبکه آبیاری و زهکشی دشت هندیجان به مساحت تقریبی ۵۰۰۰۰ هکتار ، شامل سواحل شرقی و غربی رودخانه زهره می باشد . محدوده این دشت تقریبا در ۱۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر اهواز مرکز استان خوزستان و در حد فاصل شهرهای امیدیه و هندیجان واقع شده است. منطقه در ۳۲ و ۴۹ تا ۴۷ و ۴۹ طول شرقی و ۱۵ و ۳۰ تا ۴۰ و ۳۰ عرض شمالی واقع شده است. هدف از اجرای این طرح تامین آب کشاورزی حدودا ۵۰۰۰۰ هکتار از اراضی قابل کشت دشت هندیجان در حاشیه رودخانه زهره می باشد . اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این مطالعه از سازمان حفاظت محیط زیست ، اداره کل شیلات خوزستان ، مرکز بهداشت شهرستان ، ماهشهر و امیدیه دریافت شده است. جهت غربال اطلاعات و پیش بینی و ارزیابی اثرات طرح با بررسی روشهای مختلف از روشهای چک لیست پرسشنامه ای و چک لیست سنجشی استفاده شده و نتایج به صورت اعداد مثبت و منفی برای گزینه های اجرا و عدم اجرای طرح ارائه گردیده است.