سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی حاجی زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ارزیابی زیست محیطی ) ) EIA قبل از اجرای هر پروژه، ابزاری بسیار مفید در جهت کاهش اثرات بالقوه احتمالی هر پروژه میباشد . روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی از قبیل چک لیستها، ماتریس ها، شبکه ها و روشهای انطباقی محیط مناسبی را در نظم دادن پارامترها برای بررسی ارزیابی زیست محیطی یک پروژه فراهم می آورند . در مطالعه حاضر از روش ماتریسی جهت مطالعه کمی روابط بین فعالیت ها ( بخش بنیادی یک پروژه ) و فاکتورهای زیست محیطی ( محیط پیرامون که تحت تأثیر پروژه قرار میگیرد ) استفاده شده است . بر اساس این روش، ۸ منطقه پیشنهادی درمرحله اول مطالعات مکانیابی دفن پسماندهای خطرناک در استان خراسان رضوی شامل مناطق مزداوند،میامی، سبزوار، مالوند، کدکن، شادمهر، خیرآباد و یونسی از نظر شرایط زیست محیطی اولویتبندی شد و نهایتاٌ سه منطقه خیرآباد، میامی و یونسی به ترتیب بهترین گزینهها برای احداث لندفیل معرفی گردید .