سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رحمانقلی سلیمانی – گروه پژوهش خوردگی فلز اتو مصالح صنعتی
علی اصغر تجلی نژاد – گروه پژوهش خوردگی فلز اتو مصالح صنعتی
ناهید آموزگار – گروه پژوهش بیولوژیکی
سیدعلی اصغر هاشمی – گروه پژوهش بیولوژیکی

چکیده:

خوردگی میکروبی یکی از انواع خوردگی است که باعث بروز خسارات و ضایعات در صنعت می گردد. مهمترین عامل این نوع خوردگی وجود باکتری های احیاء کننده سولفات (SRB) در سیستم است.
در این پروژه اتر میکروب کنی زیست کشهای قابل دسترس نظیر هیپوکلریست کلسیم (پرکلرین) ، هگرامتیل تترامین ، فرمالین ، ساولین و مخلوط ساولن و نرمالین در PH های خنثی اسیدی و قلیایی بطور تدریجی و ضربتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
نقش پراکنده کننده توده میکروبی بمنظور نفوذپذیری بیشتر میکروب کش نیز بررسی گردیده است.
این آزمایشات در مجموعه ای از ظروف شیشه ای (Cell) حاوی باکتری های SRB در محیط کشت بارز کوپن های کربن استیل انجام گردیده است.
پایلوت کشت نیمه مداوم (semi-continuous) که شبیه سازی مناسبی با عملکرد باکتری ها در طبیعت است بمنظور ارزیابی میکروب کش ها و اثر آنها بر باکتری های SRB مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که فرمالین و مخلوط فرمالین و ساولن در شرایط قلیائی قادر به حذف این باکتری ها در سیستم شده است .
با تعیین عوامل محیطی مانند PH، میزان هیدروژنی ، سولفوره ناشی از فعالیت باکتری های احیا کننده سولفات، شمارش باکتری، تغییرات پتانسیل اکسیداسیون و احیا میزان فعالیت و رشد باکتری هامشخص گردیده است. ارزیابی عملکرد زیست محیطی زیست کش های مزبور در حذف باکتری های شناور و چسبنده به سطح فلز، با کشت نمونه های مربوطه و تعیین وجود و یا عدم آن صورت