سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا پوریعقوب – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار بخش آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور ارزیابی نحوه عملکرد شبکه آبیاری دشت مهاباد و همچنین چگونگی فعالیت و کارکرد سازه های هیدرولیکی موجود در شبکه تحقیق زیر صورت گرفته است. به این صورت که آماری از کلیه سازه های موجود در شبکه تهیه شده و نحوه ی کارکرد هر یک از سازه های در حال فعالیت و چه آنها که از سیستم خارج شده اند بررسی شده است. همچنین نحوه ی انتقال آب بر اساس درصدی از مقدار طراحی و پایداری کانال های انتقال آب و وضعیت مجاری درجه ۳ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تمام بررسی ها نشان داده است که اگر چه این شبکه در حال فعالیت می باشد اما تا حدود زیادی مورد تخریب واقع شده است، این تخریب ها یا در اثر بهره برداری نادرست از شبکه و یا ه دلیل عدم نظارت بر شبکه فرعی و یا اتمام عمر مفید سازه ها و بوده همجنین لازم به ذکر است که عدم ترمیمی و ارزیابی دوره ای و هدم اختصاص بودجه به منظور ارزیابی شبکه در برآورد هزینه های شبکه را به عنوان مهمترین عوامل نباید از یاد برد. البته لازم به ذکر است که میزان صدمات وارده به شبکه در نهایت در حد متوسط بوده و هنوز بخش اعظم شبکه قابل استفاده می باشد.