سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی کاخکی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
هادی خزاعی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بهروزض وفایی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری ارقام تجارتی گوجه فرنگی و معرفی ارقام با عملکرد کمی و کیفی بالا تعداد ۱۸ رقم گوجه فرنگی وارداتی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با۱۸ تیمارو ۳ تکراردرسال ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل ، عملکرد کل، عملکرد تک بوته ، بریکس ، وزن میوه و تعداد میوه در بوته بودند.برداشت آزمایش طی ۴ چین از تاریخ ۷/۵ لغایت ۱۷/۶ انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین ارقاممورد بررسی از نظر عملکرد تفاوت معنی داری (۰/۰۱) وجود داشت. ارقامNUN3028وCROSS9159با بیشترین عملکرد (۱۲۰ تن در هکتار) در کلاس a و ارقام شماره CLAUDIA و HECTOR (54 و ۴۹ تن در هکتار)کمترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.تعداد میوه در بوته درارقام مورد مطالعه تفاوت معنی داری (۰۵/۰) داشت به طوریکه ارقام با عملکرد بالا از تعداد میوه بیشتری برخوردار بودند. بنابر این افزایش عملکرد این ارقام عمدتا به دلیل افزایش تعداد میوه بود.ارقامی که بیشترین وزن میوه را داشتند از تعداد میوه کمتری برخوردار بودند.نتایج بررسی های کیفی نشان دادکه از نظر میزان بریکس بین ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی داری (۰۱ /۰) وجود دارد و بیشترین مقدار در ارقامCLAUDIA ,HECTORو AVILA F1مشاهده گردید.