سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران بادبزن چی – دانشجوی کارشتاسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
سعید برومندنسب – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

چغندرقند یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی به ویژه در منطقه کشاورزی خراسان است . در این تحقیق کارایی مصرف آب در زراعت چغندرقند با روش آبیاری قطره ای نواری مورد بررسی قرار گرفت . شاخص های مقایسه شامل عملکرد محصول، کارایی مصرف آب، بررسی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در سیستم قطره ای نواری می باشد . این تحقیق در مزارع تحقیقات، پارک علم و فن آوری استان خراسان انجام شد . تیمارهای مورد استفاده جهت ارزیابی شامل انجام سطوح آبیاری با % ۱۰۰ ، % ۹۰ ، % ۷۰ و % ۵۰ تبخیر از تشتک و هر کدام در ۴ تکراربودند . دور آبیاری ۳ روز ومساحت هرتکرار ۴۰ مترمربع بود . جهت مقایسه رشد چغندرقند شاخص سطح، وزن تر و خشک غده در طول دوره اندازه گیری شد .
نتایج نشان داد عملکرد محصول بر اساس وزن غده، در تیمار % ۱۰۰ تبخیر از تشتک به میزان ۱۰۶ تن در هکتار، دارای رتبه اول بود که بیشترین عملکرد قند نیز مربوط به این تیمار بود . پس از آن تیمار % ۹۰ با ۹۸ تن در هکتار و تیمار % ۷۰ تبخیر از تشتک و % ۵۰ تبخیر از تشتک به ترتیب ۵۶ و ۵۵ تن در هکتارقرار داشتند ضمنا بین تیمارها اختلاف ( درسطح ) ۰ / ۰۵ معنی دار بود . کارایی مصرف آب غده نیز برای تیمار های % ۱۰۰ ، % ۹۰ ، % ۷۰ و % ۵۰ تبخیر از تشتک به ترتیب ۸ / ۸۱ ، ۹ / ۰۲ ، ۶ / ۴۸ و ۹ / ۱۳ کیلوگرم بر متر مکعب آب که دارای تفاوت معنی دار ( درسطح ) ۰ / ۰۵ بدست آمد . در سایر خصوصیات کمی و کیفی اندازه گیری شده در نمونه ها تفاوت معنی داری دیده نشده است . نظر به اینکه عملکرد اقتصادی نهایی قند قابل استحصال می باشد تیماری دا رای رتبه اول است که بیشترین عملکرد قند خالص را داشته باشد پس پیشنهاد می شود در شرایط محدود بودن منابع آب و داشتن زمین از تیمار % ۵۰ و درغیر این صورت از تیمار % ۱۰۰ ویا % ۹۰ استفاده شود . تیمار % ۷۰ به علت مصرف آب بالاتر از تیمار % ۵۰ و عملکرد برابر با آن در کارایی مصرف حداقل بوده و تفاوت زیادی با دیگر تیمارها دارد .