سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران بادبزن چی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
سعید برومندنسب – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

چغندرقندیکی از محصولات استراتژیک کشاورزی به ویژه در منطقه کشاورزی خراسان است. در این تحقیق کارایی مصرف آب در زراعت چغندرقند با روش آبیاری قطره ای نواری مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های مقایسه شامل عملکردمحصول، کارایی مصرف آب، بررسی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در سیستم قطره ای نواری می باشد. این تحقیق در مزارع تحقیقاتی، پارک علم و فن آوری استانخراسان انجام شد.
تیمارهای مورد استفاده جهت ارزیابی شامل انجام سطوح آبیاری با ۱۰۰%، ۹۰%، ۷۰%، ۵۰% تبخیر از تشتک و هر کدامدر ۴ تکرار بودند. دور آبیاری ۳ روز و مساحت هر تکرار ۴۰ متر مربع بود.جهت مقایسه رشد چغندرقند شاخص سطح، وزن تر و خشک غده در طول دوره اندازه گیری شد.
نتایج نشان دادعملکرد محصول بر اساس وزن غده، در تیمار ۱۰۰% تبخیر از تشتک به میزان ۱۰۶ تن در هکتار، دارای رتبه اول بود که بیشترین عملکردقند نیز مربوط به این تیمار بود. پس از آن تیمار ۹۰% با ۹۸ تن در هکتار و تیمار ۷۰% تبخیر از تشتک و ۵۰% تبخیر از تشتک به ترتیب ۵۶ و ۵۵ تن در هکتار قرار داشتند ضمنا بین تیمارها اختلاف (در سطح ۰/۰۵) معنی دار بود. کارایی مصرف آب غده نیز برای تیمارهای ۱۰۰%، ۹۰%، ۷۰%، ۵۰% تبخیر از تشتک به ترتیب ۸/۸۱، ۹/۰۲، ۶/۴۸، ۹/۱۳ کیلوگرم بر متر مکعب آب که دارای تفاوتی معنی دار (در سطح ۰/۰۵) بدست امد. در سایر خصوصیات کمی و کیفی اندازه گیری شده در نمونه ها تفاوت معنی داری دیده نشده است.
نظر به اینکه عملکرد اقتصادی نهایی قند قابل استحصال می باشد تیمار دارای رتبه اول است که بیشترین عملکرد قند خالص را داشته باشد. پس پیشنهاد می شود در شرایط محدود بودن منابع آبو داشتن زمیناز تیمار ۵۰% و در غیر این صورتاز تیمار ۱۰۰% و یا ۹۰% استفاده شود. تیمار ۷۰% به علت مصرف آب بالاتر از تیمار ۵۰% و عملکرد برابر با آن در کارایی مصرف حداقل بوده و تفاوت زیادی با دیگر تیمارها دارد.