سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان سیفی – محقق مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (ورامین)
محمدهادی نظری فر – کارشناس دانشگاه تهران
رضوانه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت تقاضا، کنترل مصارف و افزایش توان تولید با اعمال اهرم های فنی، اقتصادی و اجتماعی است. بنحوی که بازاء تقاضای مشخص و ثابت، ارزش خدمات و تولیدات افزایش یا کاهش یابد. کارایی مصرف و تخصیص آب از مولفه های اصلی مدیریت تقاضای آب است، افزایش کارایی مصرف آب به مفهوم افزایش تولید یا کیفیت خدمات معینی بدون استفاده از آب بیشتر می باشد. در حالیکه مفهوم تخصیص آب به معنی اکتساب بهترین نتیجه از طریق الویت بندی اختصاص آب در بین جوامع، بخش ها، فعالیت ها و مناطق می باشد. اهداف مدیریت تقاضا به مفهوم جامع آن زمانی محقق می شود که کارایی مصرف و کارایی تخصیص آب در کنار یکدیگر ارتقاء یابد. در این مقاله مدیریت تقاضا و مصرف آب واحد هیدرولوژیکی K42 حوضه کارون مورد بررسی قرار گرفت از آنجا که مدیریت تقاضا دارای پارامترهای پیچیده ای است جهت تاثیر پارامترهای مهم در تخصیص آب و کارایی مصرف آب از مدل WEAP استفاده گردید. بر اساس رشد جمعیت ۲٫۶۵ تا سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) و تعریف سناریوهای مربوطه، مدیریت عرضه و تقاضا در این سایتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح زیر کشت تا سال ۲۰۲۱ در مجموع به ۳۳۰۷ هزار مترمکعب آب بیشتر جهت آبیاری مورد نیاز است. بنابراین جهت مدیریت تقاضا با افزایش سطح کشت به هیچ وجه آبیاری سطحی صورت نگیرد و از سیستم‌های قطره‌ای و بارانی استفاده شود.