سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حنیف صدیق نژاد – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران(قطب علمی اتوماسیون و بهر هبردار
علیرضا جلیلیان – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران(قطب علمی اتوماسیون و بهر هبردار

چکیده:

عملکرد یک سیستم را می توان بوسیله شاخص هایی که برای آن تعریف می شود، مورد بررسی قرار دارد . وقوع خطا در شبکه های توزیع اج تناب ناپذیر است . این خطا ممکن است موجب کاهش دامنه مقدار موثر ولتاژ مصرف کنندگان شود . در این مقاله یک شبکه توزیع نمونه، شبیه سازی و با بکارگیری روش مونت کارلو بصورت تصادفی در آن خطا ایجاد می شود. ابتدا عملکرد سیستم بدون استفاده از هرگونه ادوات حفاظتی مورد بر رسی قرار می گیرد. سپس رفتار سیستم با اضافه کردن کلید قدرت ارزیابی می شود. با بکارگیری فیوز به همراه کلیدهای بازبست با تنظیم زمانی متفاوت دو روش حفاظتی دیگر ایجاد و مشخصه ولتاژ -زمان شبکه توزیع و بارهای موجود در آن ثبت می شوند. سپس با محاسبه برای هرکدام از شاخصهای فراوانی فروافتادگی ولتاژ(SARFI) بارهای موجود در شبکه توزیع نمونه و همچنین کل سیستم، عملکرد روشهای حفاظتی بکاررفته با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج بدست آمده کارایی شاخص های ارائه شده در ارزیابی سیستم حفاظتی بکاررفته در شبکه توزیع نمونه را تائید می نمایند.