سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ولی الله نظری – استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه شهرسازی
سپیده معینی فرد – کارشناس ارشد ام بی ای استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
پدرام امیدی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
حملونقل از مسائل تاثیرگذار درزمینه برنامهریزی شهری است. یک مدل حملونقل ایدهآل، لحظهای بوده، ظرفیت نامحدود داشتهباشد، همیشه دردسترس باشد و در راستای توسعه پایدار و کاهش مصرف سوختفصیلی نقش موثر داشته باشد؛ بادید جفرافیایی هدف اصلی حملونقل غلبه بر فضاست؛ فضایی که بوسیله انواع مختلفی از محدودیتهای طبیعی و انسانی مانند: فاصله، زمان، تقسیمات مدیریتی و توپوگرافی شکلگرفتهاست. پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت- هاوتهدیدها با روش SWOT به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت بهبود حملونقل شهر تهران میپردازد. تجزیهوتحلیلها نشان داد این سیستم نیازمند توسعه و رفع تهدیدهاوتقویت نقاط قوت میباشد