سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی الله کریمی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و مسئول گروه ف نآوری پایه “مرکز ترویج و توسع
حمید یوسفیان – گروه فناوری پایه “مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
محمدقاسم سلمانی – گروه فناوری پایه “مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

چکیده:

زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری با هدف خشک کردن زمین در زمان برداشت ( بالابردن تحمل پذیری خاک)، زهکشی میان فصل و پایین آوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج (جهت کشت پاییزه و زمستانه ) احداث می گردد. یکی از بهترین روش های طراحی زهکش ها، بررسی سیستم زهکشی موجود در منطقه است. در این تحقیق، کرت شالیزاری یک هکتاری واقع در مرکز ترو یج و توسع تکنولوژی هراز در شهرستان آمل که در سال ١٣٧٣ سیستم زهکشی زیرزمینی لوله ای در آن احداث گردید، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.پارامترهای زهکشی مانند، ضریب آبگذری،(K) تخلخل قابل زهکشی(μ)و ضریب عکس العمل محاسبه شدند. هیدروگراف دبی، هیدروگراف ارتفاع سطح ایستابی و رابطه بین دبی زهکشی زیر زمینی و عمق سطح ایستابی به صورت نمودارهایی ارایه گردید . نتا یج حاصل از ای ن تحق ی ق نشان داد که س ی ستم زهکش ی دارای عکس العمل سر یع بوده و سطح اب ز یرزمینی در اثر زهکش ی به سرعت افت م یکند. افت سر یع سطح ا ی ستابی درچاهکهای مشاهداتی حاکی از کارکرد بسیار خوب سیستم زهکشی زیر زمینی می باشد.