سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول اجل لوئیان – دکترای زمین شناسی مهندسی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
جواد محمدی کوجانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
لیلا فاتحی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

پروژه تونل انتقال آب گوکان درموقعیت عمومی غرب اصفهان و جنوب شهرستان فریدونشهرو به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر در مرحله مطالعات اجرایی قرار دارد . هدف از ا جرای این پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به رودخانه زاینده رود است . واحدهای سنگی مسیر این تونل شامل سنگ آهک، آهک مارنی و مارن آهکی است . هدف از ارائه این مقاله مطالعه بر روی سنگهای آهکی واحد معادل جهرم می باشد که در دو ناحیه ( کیلومتر ۲۰۰+۰ تا ۵+۰۰ و کیلومتر ۷+۶۰۰ تا (۱۱+۳۰۰ در مسیر تونل مورد نظر قرار دارد . در این تحقیق ابتدا توده های سنگی واحد جهرم به روش های RMR ، بنیاویسکی (۱۹۸۹) ، Q ، بارتون و دیگران (۱۹۷۴) ، N کیزر و دیگران ۱۹۸۶ و گوئل و دیگران ۱۹۹۵ و GSI ، هوک و دیگران (۱۹۹۵) طبقه بندی شده و سپس ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگها با استفاده از مقادیر بدست آمده برای RMR و GSI برآورد شده است . در ادامه سیستم نگهدارنده مناسب برای تونل مذکور با قطر دهانه ۴ متر و مقطع دایره ای با استفاده از روش های پیشنهادی توسط بنیاوسکی و بارتون و همچنین معیار سینگ و گوئل تخمین زده شده و در نهایت پایداری تونل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است