سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی کفایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آ
بهروز مصطفی زاده – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری
منوچهر حیدرپور – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری

چکیده:

ب یتردید فضا ی سبز و محیط زیست شهری یکی از اساس یترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی نوین به شمار می آید. یکی از عوامل محدودکننده گسترش فضای سبز، کمبود منابع آب قابل دسترس می باشد. با توجه به اجرایسیستمهای آبیاری بارانی در طر حهای فضای سبز در سطح وسیع و در انواع مختلف، ضرورت دارد که عملکرد هیدرولیکی این سیستمها از نظر آب مصرفی و مدیریت آبیاری مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان با پی بردن به نواقص سیستم پیشنهاداتی برای اصلاح آنها ارائه نمود. در این مطالعه ۳ سیستم مختلف آبیاری بارانی فضای سبز شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. عرصه های مورد ارزیابی عبارتند از پارک آبشار دوم، پارک قلمستان و فضای سبز میدان قائمیه. برای هر یک از این سیستمها مقادیر ضریب یکنواختی کریستیانسن، یکنواختی توزیع آب در ربع پائین، بازده واقعی کاربرد ربع پایین و بازده پتانسیل کاربرد ربع پایین برای کل سیستم محاسبه و پیشنهادات به منظور اصلاح سیستم و افزایش راندمان آبیاری ارائه گردید.