سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهباز حسنی – لیسانس آبیاری – معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایج
زهرا رفیعی – فوق لیسانس تاسیسات آبیاری – کاشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستا
محمد نیک نفس – لیسانس آبیاری – کارشناس مسئول آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اه

چکیده:

بررسی مسائل و مشکلا ت پروژه های اجرا شده و طرح مموفق ی تها، تجربیات موثر، نارسای یها، نواقص و عل لآنها در مناطق مختلف امری ضروری است تا دست اندرکاران با اشراف بیشتری نسبت به مسائل موردی پیرامون پروژه های ملی ، به اجرای آنها بپردازند . این امر علاوه بر بهبود کیفیت اجرا باعث جلوگیری از اتلاف سرمای ه های ملی خواهد شد.
سد ستارخان در سال ۱۳۷۵ با حجم MCM ۱۲۰ در استان آذر بایجان شرقی روی رودخانه اهرچای احداثشده است . این سد بالغ بر ۱۱ هزار هکتار را تحت پوشش قرار می دهد که حدود ۴ هزار هکتار در حال بهره برداری و ۶ هزار هکتار در مرحله مطالعه وطراحی است . تحقیق حاضر سیست مهای آبیاری تحت فشار را در منطقه توسعه پایاب سد ستارخان در ۱۰ طرح اج را شده که از هر ناحیه عمرانی به صورت تصادفی انتخاب شده اند مطالعه کرده است . و در این تحق یق ضمن بررسی مسائل و پیچیدگی های منطقه ب هویژه مشکلات اجتماعی (خرد همالکی بودن اراضی، عدم آگاهی کافی کشاورزان از سیستم، مسائل اقتصادی و . . . ) مناس ب ترین سیستم آبیا ری برای منطقه پیشنهادشده است.
در این تحقیق سیستم آبیاری تحت فشار در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و با کلیه رو ش های آبیاری قابل اجرا در منطقه مقایسه گردید. برای مقایسه این سیست مها از دو شاخص Fnشاخص اقتصادی) و NBPD (شاخص بهره وری آب ) استفاده شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ۸۰ درصد از طر حهای قطر های اجرا شده با راندمان میانگین بالای ۶۹ درصد نسبت به سایر سیست م های ممک نگزینه بهتری م یباشد اما در طر حهای آبیاری بارانی سطحی ( انتقال آب تا سر مزرعه بصورت تحت فشار و اجرای آبیاری سطحی مدرن در منطقه ) نتایج بهتری داشت.