سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی کفایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بی تردید فضای سبز و محیط زیست شهری از عوامل اساسی پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی نوین به شمار می آیند. گسترش بی رویه شهرها و افزایش آلودگی هوا، نیاز به افزایش سطح فضای سبز را ایجاب می کند. طی چند سال اخیر به دلیل کمبود آب، فضای سبز شهر اصفهان آسیب های فراوانی را متحمل گردیده است. این امر به خصوص در فضاهای سبز حاشیه شهر به وضوح قابل رویت می باشد. از بین رفتن تعداد زیادی از این درختان جدای از مسائل کمبود آب، نشان از وجود معایب و نقصهای فراوان در سیست مهای آبیاری اجرا شده است. در این بررسی یک سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. عرصه مورد آزمایش شامل مزرع های به مساحت تقریبی ۹۰ هکتار واقع در کمربند سبز شمال غرب اصفهان به نام اراضی بختیاردشت بود. در این عرصه پارامترهای ارزیابی از جمله یکنواختی خروج آب از قطر هچکانها، بازده واقعی کاربرد ربع پایین، بازده پتانسیل کاربرد ربع پایین و …محاسبه و پیشنهاداتی به منظور اصلاح سیستم و افزایش راندمان آبیاری ارائه گردید