سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اردلان – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انسیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در ب
کوروش هلاکویی نایینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انسیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در ب
علیمحمد زنگانه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انسیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در ب
محمدجواد کبیر – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انسیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در ب

چکیده:

زمینه واهداف : وقوع سیل های برق آسا در استان گلس تان ، بـه خـصوص در سـالهای ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ ، آنـرا بـه عنـوان اولویت بالای استان مطرح کرده است . سیستم هشدار اولیه سیل در صورت اجرای صحیح ومـشارکت مـردم بـه عنـوان راهکـار غیرسازه ای موثرشناخته شده است . این پروژه به ارزیابی این سیستم در استان گلستان پرداخته است . متدولوژی : این مطالعه با بهره گیری از روش پیشنهادی دبیرخانه بین المللی کاهش بلایای طبیعی، / برای ارزیابی سیستم های هشدار اولیه در ۲ فاز انجام گرفت : فاز اول، تطبیق پرسشنامه / با هدف مطالعه حاضر وشرایط بومی در اجزاء دانش خطر، پایش هشدار ودانش وآمادگی عکس المعل، ض من افزودن جزء ارزشیابی با استفاده از روش پانل صاحبنظران، فاز دوم، بررسی وضعیت جاری سیستم هشدار اولیه سیل استان گلستان پروش الف ) جمع آوری ومرور مکتوبات ومستندات مربـوط بـه فراینـد از سـتاد حوادث غیرمترقبه استان، سازمان هواشناسی ، اداره آب منطقه ای ، وزارت کشور، اداره جهاد کشاورزی ودانشگاه علوم پزشکی، ب ) مصابه فردی عمیق با کارشناسـان وصـابنظران مربوطـه در سـازمانهای فـوق ( در مجمـوع ۸ مـصابه ) وسـوم، تـشکیل پانـل صاحبنظران متشکل از کارشناسای، مدیران ومتخصصین رشته هـای مـرتبط بـا سیـستم هـشدار اولیـه سـیل ماننـد مـدیریت اطلاعات، مهندسی آب ، هواشناسی، واپیدمیولوژی، تعداد شرکت کنندگان پانل ۱۰ نفر بود وپانل در سه دور تا حـصول توافـق ۸۰ درصد شرکت کنندگان ضمناً در ۲ روستا جلسه بحث گروهی متمرکز با شرکت ۷ نفر وزمان متوسط ۵۰ دقیقه ای تشکیل شد . یکی از روستاها تجربه وقوع سیل را داشت . در ۲ روستای دیگر نیز با ۵ تن از ساکنین مصاحبه عمیق انجام گرفت . نتایج : بخش پیش بینی سیل برق آسا از دقت کافی برخوردار نبوده ودارای توان پیش بینی نقطه ای نیـست، انتقـال هـشدار از سازمان هواشناسی با سایر سازمانها ونهایتاً استفاده کنندگان نهایی ( مردم ) ، ممکن است در زمان مناسب انجام نگرفته وبا تـأخیر صورت پذیرد . عمده پیش بینی توسط اداره هواشناسی انجام می گیرد، یعنی جزء بارندگی سیل، ومردم از احتمـال میـزان بـالا آمدن سطح آب، یعنی جزء دوم سیل، هشداری دریافت نمی کنند . پیامهای هشدار برای استفاده کنندگان کاملاً مفهوم نیستند . مردم برای انجام پاسخ وعکس العمل مناسب نیازمند پیامهای اختصاصی تر می باشند . برنامه پاسخ به پیش هشدار، به خصوص تخلیه جمعیت، برحسب منطقه مشخص نیست . تجربیات سیلهای گذشته، کارایی مشارکت مردم در پیش هشدار سیل را نشان داده اند . مناطق آسیب پذیر دارای نقشه مخاطره نیستند . آستانه ه ای پاسخ دقیق تعیین نشده اند . بنا بر تجربیات اخیـر، زمـان تمرکز سیلهای برق آسای استان گلستان ، بسته به موقعیت وخصوصیات منطقه، هستند . نیازمند مطالعـات مهندسـی، زمـین شناسی وجامعه شناسی مفصلی هستند که گران بوده وزمان بر می باشند . لیکن تهدید سیل کماکان وجود دارد . بحث ونتیجه گیری : سیستم هشدار اولیه سیل استان گلستان نیازمند ارتقاء کیفیت با تأکید برمشارکت مردم می باشد . ایجـاد ستاد حواث در روستا می تواند در این راستا موثر باشد