سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا آقاصادقی –
غلامعلی کوپایی دار – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

به کارگیری انواع مواداکسیژن زدا درصنایع مختلف و سیستمهای گوناگون مانند بویلرها واحدهای نمک زدایی و … این نیاز را به وجود آورده که با توجه به حساسیت محل مصرف و خسارات جبران ناپذیر حضور اکسیژن دراینگونه سیستم ها مصرف کننده را وادار می سازد تا درآزمایشگاه و بدون صرف وقت و هزینه زیاد ماده اکسیژن زدای مصرفی را ارزیابی نماید دراین مقاله با توجه به سینتیک حذف اکسیژن ازمحلول توسط مواد اکسیژن زدا روشی ارایه میدهد که سهل الوصول بوده ودرزمان بسیار کم کاربرد بتواند عملکرد ماده اکسیژن زدارا بررسی نماید اندازه گیری مقادیر اکسیژن محلول با استفاده ازروش استاندارد ASTM بوده و شرایط سازی آزمایش و تعیین معیارهای مورد نیاز بصورت تجربی می باشد با این روش سرعت حذف اکسیژن درصد حذف اکسیژن درزمانهای مختلف زمان ایده آل برای کاهش اکسیژن به صفر و سایرپارامترهای مورد نیاز قابل محاسبه بوده و میتوان به راحتی چندین نوع ماده اکسیژن زا را با یکدیگر مقایسه نمود.