سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید توکلی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم
عبدالحسین امینی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم
آرامه ایمن دوست – دانشگاه تهران، دانشکده علوم

چکیده:

ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی از قبیل تخلخل و تر اوایی و درک ارتباط این پارامترها با مفاهیم چینه شناسی سکانسی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از محققین می باشد . یکی از بهترین روشهای درک این ارتباط تعیین رده های پتروفیزیکی فابریک سنگ ) ) Rock fabric petrophysical classes است که به بررسی ارتباط فابریک سنگ با ت خلخل و تراوایی می پردازد . برای دست یابی به این منظور در سازند آسماری در میدان مارون از اطلاعات مغزه مربوط به پنج چاه و لاگهای مربوط به دو چاه استفاده گردید . با توجه به اطلاعات مذکور تعداد ۵ سکانس اصلی در این سازند تشخیص داده شد و با محاسبه رده های پتروفیزی کی فابریک سنگ ، چگونگی تغییرات این رده ها در هر سکانس و نیز در کل میدان مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که از سمت شرق به غرب میدان با عمیق شدن حوضه میزان این رده ها افزایش می یابد، این روند از قاعده به سمت بالای آسماری نیز مشاهده می شود . در هر سکانس ن یز در ابتدای بالاآمدن آهسته سطح آب دریا ) ) LST میزان رده ها کاهش پیدا کرده که نشان دهنده افزایش انرژی محیط می باشد . در ابتدا و انتهای مرحله بالا آمدن سریع سطح آب دریا(TST )میزان رده ها افزایش پیدا کرده و فقط در بخش میانی این مرحله شاهد کاهش میزان رده ها هس تیم کهبیانگر افزایش انرژی ناشی از قرارگیری در زون شکست امواج می باشد . با عبور از مرز mfs و پیشروی مجدد رخساره ها به سمت دریا و نزدیک شدن به مرز سکانسی همزمان با افزایش انرژی و تأثیر فرایندهای دیاژنتیک، رده ها کاهش می یابد