سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
هاشم شریعتمدار – دانشیارگروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزانه شهابیان مقدم – دانشجوی دکتری سازه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
دراین مقاله یک سیستم کنترل فعال برای سازه های بتن آرمه با رفتارغیرخطی طراحی شده و عملکرد آن با استفاده ازشاخصهای خسارت پیشنهادی ارزیابی میگردد برای رسیدن به هدف مذکور سه سازه ۳و۹و۲۰طبقه حت ۴رکورد زلزله اصلی باشدت های مختلف بررسی شده است و درمجموع ۶۰تحلیل کنترل نشده و کنترل شده غیرخطی درمحیط نرم افزار MATLAB صورت می پذیرد درادامه سه شاخص خسارت شکل پذیری جابجایی نسبی طبقات و شاخص خسارت پارک وانگ معرفی میگردند درنهایت جهت ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی پیشنهادی به بررسی و مقایسه شاخصهای خسارت دراین سازه ها دردوحالت کنترل شده و کنترل نشده پرداخته میشود نتایج حاکی ازآن است که کنترل فعال رفتارسازه های بتنی غیرخطی را بهبود داده و سطح خسارت را حداقل یک پله بهبود می بخشد