سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
مهدیه نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی و
اسفندیار بندریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:
امروزه شهرها، به عنوان نقاط تجلّی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم (که به نهضت مجازی شدنتعبیر میشود) و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینه تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری ازروشها و فناوریهای نوپیدای خدمات رسانی قرار دارند.پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش به کارگیری آندر جوامع شهری و زندگی روزمره شهروندان، تحولات گسترده ای را در ابعاد مفهومی، اهمیت راهبردی و تمرکز جغرافیاییخدمات شهری، در پی داشته است.حرکت به سمت شهرهای الکترونیک با توجه به افزایش جمعیت و تغییر ساختار روابطبین افراد امری اجتناب ناپذیر است در این شهر و در شکل آرمانی آن افراد باید توانایی انجام کلیه امور مربوط به خود را ازهر مکان و در هر زمان با بهترین کیفیت داشته باشند.اولین گام در رسیدن به این آرمان شهر، عزم راسخ دولت و سپسشهروندان برای رسیدن به آن است.همچنین هماهنگی دستگاههای دولتی برای پیوستن به این جریان بسیار مهم می باشد.بهرهگیری از قابلیتهای بیشمار فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه مدیریت شهری نیز، پیامدها و تحولات شگرفی را بهدنبال داشته و توسعه آن در قالب خدمات الکترونیکی شهرداریها، در تعاملات و پراکنشهای میان شهروندان و نهادهایمدیریت شهری یا سایر سازمانهای ارائه دهنده خدمات شهری، به عنوان راهکاری اثربخش و کارآمد در راستای نوآوری وتوسعه تنوع، کیفیت، سرعت و اطمینان در خدمات رسانی به شهروندان به شمار میرود. مقاله حاضر تحت عنوان ارزیابیشاخص کاربرد فناوری اطلاعات درعرصه خدمات شهری درشهرهای هوشمند و تاثیرات ناشی ازآن به منظورایجاد توسعهشهری پایدار درمنطقه ۲ شهرداری تهران تدوین شد وپس ازبررسی وضع موجودمنطقه ومراحل انجام آن که بصورت کتابخانهای ومیدانی می باشد،همچنین جهت پردازش داده ها ازمدلهای آماری استفاده شد.نتایج بدست آمده حاکی ازاین واقعیتاست که فواید ومزایای استفاده ازفرایندهای الکترونیکی خدمات شهری،درشهری مانند تهران برپیشرفت ارتقاء رفاهانسانی،حمایت ازمنابع ومحیط تلقی می گرددکه انعکاس این جریان قرارگرفتن اصل توسعه پایدار باهدف کاهش مسائلزیست محیطی واکولوژیکی شهرها،تقویت مشارکت مردمی وتقویت مفهوم شهروندی فعال درمدیریت شهری می باشد.