سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عسگر شیرین زاده – دانشجوی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
رضا ضرغامی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
محمدرضا شیری – مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
سید یعقوب معصومی – مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

به منظور بررسی تحمل هیبرید های ذرت دانه ای نسبت به تنش رطوبتی و تعیین بهترین شاخص تحمل به خشکی، آزمایشی با استفاده از طرح اسپلیت بلوک با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکراراجرا گردید. تیمار های آزمایشی شامل چهار رژیم آبیاری (آبیاری نرمال، قطع آب در مراحل رویشی، گلدهی و پرشدن دانه ) و هفت هیبرید تجارتی بود . بر اساس عملکرد ژنو تیپ های مورد بررسی در شرایط بدون تنش خشکی(تیمار شاهد) و دارای تنش خشکی شاخص های حساسیت به تنش (SSI)، تحمل (TOL)، میانگین محصول دهی (MP)، میانگین هندسی محصول دهی (GMP)، تحمل به تنش (STI) و میانگین هارمونیک (HAR) بر آورد شدند . نتایج نشان داد ، شاخص STI توانایی تشخیص گروه A را از سایر گرو ه ها داشته، مناسب تر ین شاخص برای گزینش ژنو تیپ های متحمل به خشکی می باشد. نمودار سه بعدی نشان داد، ژنو تیپ های SC704 و SC647 بعنوان متحمل تر ین هیبرید ها از نظر عملکرد نسبت به شرایط تنش خشکی و شرایط نرمال بودند.