سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن بذرافشان – بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
جواد گوهری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
محمود مصباح – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
لادن جوکار – بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

این طرح با هدف تعیین بهترین شاخص های تحمل به خشکی جهت شناسایی میزان حساسیت و تحمل به خشکی ژنوتیپ های چغندرقند از سال ۱۳۸۱ به مدت دو سال در ایستگاه زرقان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس و از سال ۱۳۸۱ به مدت سه سال در ایستگاه مهندس مطهری کمال آباد کرج اجرا گردید . آزمایش به صو رت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد . کرت اصلی سه شرایط بدون تنش ، تنش ملایم و تنش شدید به ترتیب به میزان ۱۰۰% ، ۷۵% و ۵۰% نیاز آبی گیاه و در کرت های فرعی ۱۰ ژنوتیپ قرار داشتند . شاخص های تحمل به تنش (STI)، تحمل به خشکی (TOL)، حساسیت به تنش (SSI)، میانگین هندسی بهره وری(GMP) ، میانگین حسابی بهره وری (MP)، میانگین هارمونیک (HARM) و شاخص نسبت افت عملکرد (S) با استفاده از عملکرد قند در شرایط واجد تنش و بدون تنش محاسبه گردیدند . همبستگی عملکرد قند در شرایط واجد تنش و بدون تنش با شاخص ها نشان د اد که در زرقان و در شرایط تنش ملایم و شدید شاخص های MP ،GMP ،STI و HARM و در کرج در تنش ملایم شاخص های MP ،GMP ،STI و HARM و در تنش شدید شاخص های GMP ،STI و HARM، مناسب ترین شاخص ها به شمار می روند . با توجه به زاویه حاده بین شاخص های انتخاب در نمودار بای پلات، مشخص گردید که شاخص های HARM ،STI ،MP و GMP علاوه بر همبستگی مثبت و بالا با عملکرد قند در شرایط بدون تنش و واجد تنش با یکدیگر نیز همبستگی مثبت و بالایی دارند و حدودا به عنوان بهترین شاخص ها شناخته شدند. همچنین وجود همبستگی بالا بین سه شاخص SSI ،TOL و S در نمودار مشهود بود. در نمودار بای پلات، توزیع ژنوتیپ ها در فضای بای پلات وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ ها را از نظر واکنش به تنش خشکی نشان داد.