سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد بابائی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
عباس ملکی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حامد چهار سوقی امین – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی ۱۲ ژنوتیپ گندم نان در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی در مزارع تحقیقات کشاورزی شهرستانهای سرابله و مهران از توابع استان ایلام در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۶ اجرا گردید. در این مطالعه، خصوصیات مختلف مورفوفیزیولوژیک ۱۲ رقم گندم نان در سه آزمایش آبیاری مطلوب (بدون تنش )، تنش خشکی در طول فصل زراعی (شرایط دیم ) و تنش خشکی در مرحله دانه بستن (تنش انتهایی ) در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . در شرایط تنش خشکی (دیم) و تنش خشکی انتهای فصل، از بین اجزای عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد سنبله در متر مربع همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه نشان دادند . بر اساس عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی و بدون تنش، شاخص های تحمل به خشکی شامل میانگین حسابی تولید (MP)، میانگین هندسی تولید (GMP)، حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به تنش (STI)، تحمل به تنش (TOL) و میانگین هارمونیک تولید (HARM) محاسبه شدند . بررسی شاخص های تحمل به تنش خشکی نشان داد که شاخص های MP ، STI و GMP بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه دارند. نتایج برتری عملکرد ارقام محمدی، گهر، نیک نژاد و کوهدشت را در شرا یط تنش خشکی نشان داد.