سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه نظارت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
آتنا بیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر صفات جوانه زنی بذر ذرت ، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.چهار سویه از باکتری های سودوموناس، ۲سویه از ازتوباکتر و ۳ سویه از آزوسپیریلوم برای تلقیح بذور ذرت همراه با شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سویه های مختلف باکتری ها درصد و سرعت جوانه زنی را بطور معنی داری افزایش دادند. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی از تلقیح توسط A. sp. Strain21 به دست آمد. متوسط زمان لازم برای جوانه زنی بذور تلقیح شده توسط باکتری ها در مقایسه با شاهد کاهش یافت. متوسط سرعت جوانه زنی و متوسط جوانه زنی روزانه هم تحت تأثیر تلقیح با باکتریها قرار گرفت. بعلاوه تلقیح با باکتری های محرک رشد با افزایش در رشد ریشه چه و گیاهچه سبب افزایش معنی دار در شاخص بنیه گیاهچه شدند.