سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای,
بابک اکبری طرهورانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین,
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
بهزاد ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین,

چکیده:

به منظور بررسی اثر درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال بر صفات فنولوژیکی سویا آزمایشی در سال ١٣٨١ در مزرعه چهارصد هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. پنج آزمایش جداگانه هر یک در پنج تاریخ کاشت شامل ۸۱/۳/۴ ، ۸۱/۳/۱۹، ۸۱/۴/۳، ۸۱/۴/۱۸ و ۸۱/۵/۲ و همچنین یازده ژنوتیپ (لاین و رقم ) سویا از گروههای مختلف رشدی IV,III,II هر یک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و تیماری طول روز از طریق سطوح تاریخ کاشت اعمال گردید . در پایان دوره رشد، جهت ارزیابی درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال بر زمان وقوع گلدهی و همچنین تاثیر بر طول دوره زایشی از مدل آماری رگرسیونچندگانه استفاده گردید و مدلهایی که عوامل آن ها اثر معنی داری بر مدل داشت مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج نشان دادند که در تمام ارقام و لاین های مورد بررسی، فتوترمال اثر قابل توجهی برزمان وقوع گلدهی داشت و فقط در ارقام استیل و هابیت موثر واقع نشد . اثر فتوپریود به غیر از رقم کادور در بقیه تیمار های مورد بررسی بر طول دوره زایشی موثر بود و افزایش دوره فتوپریود سبب تاخیر در زمان رسیدن کلیه ارقام و لاین های مورد بررسی گردید . در ارقام مورد بررسی رقم هابیت بیشترین تاثیر را از درجه روز رشد پذیرفت و کمترین تاثیر به ارقام سنچوری، یونیون، کلارک و L17 تعلق داشت . همچنین در زمان وقوع گلدهی، رقم هابیت کمترین حساسیت و رقم استیل بیشترین حساسیت را به طول روز داشتند.