سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده مطهره سروری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس,
حمید دهقانی – استادیار گروه اصلاح نباتات,
سید علی رضا بهشتی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی ، آزمایشی به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی، سازمان تحقیقات طرق استان خراسان اجراء شده است . فاکتور اصلی ، سه ر ژیم آبیاری (محیط بدون تنش، تنش قبل از گل دهی ، تنش بعد از گل دهی ) و فاکتور فرعی شامل ۱۰ ژنوتیپ دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی ایکریسات بودند، و سه لاین خالص M2, M5 و M8 بودند. ژنوتیپ ها و لاین ها از نظر مقاومت به خشکی با استفاده از شاخص های مختلف میانگین حسابی ،(MP)، میانگین هندسی (GMP)، تحمل به تنش (STI)، حساسیت به تنش (SSI) و تحمل (TOL) مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که شاخص های GMP ،STI و MP از سایر گروها موثرتر بودند و رقم B26 و لاین M2 بیشترین مقدار عملکرد و بیشترین مقادیر را برای شاخص های GMP ،STI و MP داشتند. بنابراین به عنوان مقاوم ترین ژنوتیپ ها با عمل کرد بالا شناسائی شد ند. ارقام پیام، B147, B148 و اکثر لاین ها نیز تحمل بالایی نسبت به تنش نشان دادند.