سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین مصباح – محققین بخش زراعت و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
پیمان زمانی – محققین بخش زراعت و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
عبدالغفور قلی زاده – محققین بخش زراعت و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
سمیه حسنی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی عکس العمل شش رقم توتون ویرجینیا شامل K326F, C176, C258, C319, C347, Mn944 نسبت به تنش خشکی، با استفاده از شاخص ها یی چون SSI MP, GMP, TOL و STI تحقیقی در قالب دو آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی هر کدام با چهار تکرار در شرایط گلدانی به اجرا در آمد. در آزمایش اول زمانیکهرطوبت خاک به ٨٠ درصد آب قابل دسترس ر سید آبیاری صورت گرفت و در آزمایش دوم از ٣٠ روز پس از نشاکاری تا آغاز فاز زایشی زمانیکه رطوبت خا ک به ٢٥ درصد آب قابل دسترس ر سیدآبیاری انجام گرفت. بر اساس جدول تجزیه واریانس در آزمایش اول بین ارقام از لحاظ کارایی مصرف آب، تعداد برگ و روز تاگلدهی و در آزمایش دومعلاوه بر این صفات از لحاظ محتوای نسبی آب نیز اختلاف معنی دار وجود داشت . کلیه صفات بجز تخریب غشای سیتوپلاسمی که در شرایط تنش افزایش یافت دچار کاهش ناشی از اعمال تنش شدند . با توجه به وضعیت همبستگی شاخص ها با عملکردهای دو شرایط تنش و غیرتنش، دو شاخص STI و MP به عنوان بهترین شاخص ها برای جداسازی واریته متحمل انتخاب گردیدند . با توجه به شاخصها ، رقم K326F به عنوان رقم برتر بین ارقام مورد مطالعه انتخاب گردید و ارقام C176, C258, C319, C347, Mn944 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین براساس نتایج حاصل از همبستگی ها و تجزیه علیت صفت کارایی مصرف آب به عنوان صفت موثر و مهم مرتبط با تنش خشکی شناخته شد.