سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد قربانی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدباقر میربمانی – دانشجوی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله شبکه بازاررسانی لوبیا در مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که. هزینه حمل و نقل، بارگیری و تخلیه و فروش و کاهش وزن به ترتیب ۱۲۰، ۲۰ و ۳۵ ریال می باشد. حاشیه کل بازاریابی، حاشیه عمده فروشی و خرده فروشی به ترتیب برابر با ۲۹۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۹۰۰ ریال تعیین شده است. از قیمت نهایی مصرف کننده به ترتیب ۵۸ ، ۱۴ و ۲۸ درصد توسط تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش دریافت می شود. همچنین ضریب حاشیه بازاریابی برابر با ۴۲ درصد برآورد شده است . در این مقاله دخالت دولت در خرید و بازاریابی و اصلاح در نظام بازاررسانی لوبیا به عنوان پیشنهاد ارائه شده است .