سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام کامکار – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
منصوره احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور ارزیابی توان شبیه ساز داد ه های اقلیمی CLIMGEN در شبیه سازی متغیرهای حداقل و حداکثر دما و بارندگی (کمیت و توزیع تجمعی آن ) و تعداد روزهای با دمای بحرانی در نواحی مختلف اقلیمی ایران از داده های هواشناسی ۲۵ ساله شهرهای شیراز، اهواز، اصفهان، مشهد، گرگان و تبریز برای پارامتری کردن شبیه ساز و از داده های مستقل سه ساله در آزمون دقت مدل استفاده شد . برای ارزیابی دقت شبیه ساز از شاخص هایی نظیر ضرایب تبیین رابطه رگرسیونی بین مقادیر واقعی و شبیه سازی شده، شیب خط رگرسیونی بین مقادیر واقعی و شبیه سازی شده و مقایسه آن با خط رگرسیونی ۱ به ۱، جذر میانگین مربعات خطا و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که این شبیه ساز در تخمین دمای حداقل ، حداکثر و تعداد روزهای با دمای بحرانی در تماممناطق موفق عمل نمود و تخمین قابل قبولی از این متغیر ها ارایه کرد، اما در شبیه سازی مقدار بارندگی در هیچ کدام از ناحیه های مورد مطالعه موفق نبود و در تمام موارد براوردهای انجام شده بیشتر از مقدار واقعیبود. اگر چه این شبیه ساز نتوانست کمیت بارندگی را در این مناطق به درستی تخمین بزند، اما تخمین قابل قبولی از توزیع بارندگی در فصول مختلف ارایه داد . با توجه به نتایج به دست آمده می توان از این شبیه ساز در موارد ضرورت برای شبیه سازی درجه حرارت و توزیع فصلی بارندگی استف اده کرد اما استفاده از ان در تخمین مقدار بارندگی به هیچ وجه توصیه نمی شود.