سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مصطفی نیکوئیان فر – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
منوچهر چیت سازان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اهواز مشاور عالی شرکت مهندسین مشاو

چکیده:

برای تعیین شدت فرسایش و منشٱ یابی رسوبات در حوضه آبریز سد شهید عباسپور، عوامل اصلی مؤثر در فرسایش پذیری سطح زمین، شناسایی شده و برای ارزیابی اثر هر کدام از عوامل فرسایش پذیری، نقشه هایی به همین منظور تهیه گردید که پس از منطبق نمودن نقشه هر پارامتر بر نقشه محدوده حوضه و تعیین امتیاز هر پارامتر در قسمت های مختلف محدوده حوضه، در نهایت نقشه پهنه بندی خطر فرسایش پذیری زمین تهیه گردید و شدت فرسایش به صورت کیفی در حوضه آبریز سد شهید عباسپور مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه منشٱ یابی رسوبات دانه مخزن، پس از نمونه برداری از مخزن و سازندهای حوضه آبریز نونه ها مورد آزمایش X.R.D قرار گرفت و در نهایت فرسایش پذیری و ایجاد رسوب ناشی از سازندها در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.