سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید تاجیک – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت ساختمانی تابلیه
محمدبشیر گنبدی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برداشت ناپیوستگیها در حین حفاری مغار نیروگاه و در امتداد نوارهای فرضی به منظور طبقه بندی توده سنگ و تهیه نقشه های زمین شناسی انجام گردید . از آنجائیکه ناپیوستگی ها تأثیر به سزایی در رفتار مهندسی تودة سنگ دارند، اندازهگیری دقیق ویژگی ناپیوستگی های موج ود در توده های سنگی میزبان سازههای زیر زمینی بزرگ ( نظیر مغار های نیروگاه ) ، نقش به سزایی در تدقیق طراحی های اولیة آنها دارد . تحلیل برداشت ناپیوستگیها درحین حفاری مغار نیروگاه سیاه بیشه نشان می دهد که تغییراتی در پارامترهای اندازه گیری شده اولیه پدید آمده ا ست که این تغییرات در طراحی دقیق مغار نیروگاه تاثیرگذار بودهاند