سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین احمدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر احمدی افزادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آبخوان دشت ایذه به وسعت تقریبی ۱۵۰ کیلومتر مربع در شمال شرقی استان خوزستان قرار دارد. در این تحقیق آبخوان مذکور هم در شرایط پایدار و هم در شرایط واسنجی شده است. مرزهای خارجی آبخوان عمدتا از نظر هیدروژئولوژیکی مرز فیزیکی و از نوع مرز کوه ودشت است که دارای مقداری ورودی بوده و در برنامه مورد استفاده (visual mudflow v.2.6) با بار مشخص (بار ثابت) یا جریان مشخص (جریان صفر) قابل اعمال است. مقادیر ورودی اولیه ابتدا از رسم شبکه جریان محاسبه شده و به صورت چاه به مدل داده شده است. پس از واسنجی در شرایط پایدار و ناپایدار، مقادیر ورودی به دست آمده با هم و با مقادیر اولیه مقایسه شده و نتایج نشان می دهد که مقادیر مذکور در شرایط ناپایدار همواره کمتر از شرایط پایدار و اولیه بوده و این تفاوت با افزایش آبدهی ویژه با سرعت بیشتری افزایش می یابد.