سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جزائری نوش آبادی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمد مهدی مجیدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضائی – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش خشکی بر صفات زراعی ۲۰ ژنوتیپ یولاف تحت دو تیمار آبیاری بر مبنای ۳±۷۰ و ۳±۱۳۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقای دانشگاه صنعتی اصفهان در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ انجام شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها به جز برای ارتفاع بوته در مرحله خوشه دهی در هر دو محیط رطوبتی و عمل کرد بیولو ژیک در شرایط تنش رطوبتی از لحاظ سایر صفات در هر دو محیط معنی دار بود . نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که تنش رطوبتی تاثیر منفی معنی داری بر تما م صفات داشت . درصد کاهش صفات در اثر تنش رطوبتی نشان داد بیشترین و کمترین کاهش به ترتیب به عملکرد دانه در واحد سطح( ۴۹/۵۵ درصد ) و روز تا خوشه دهی (۱/۲۶درصد ) مربوط بود . همچنین اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات تعداد روز تا خوشه دهی, عملکردهای دانه و بیولو ژیک و وزن هزار دانه معنی دار بود که نشان می دهد میزان و اکنش ژنوتیپ های مختلف به تنش رطوبتی برای آن صفات متفاوت بوده است . میانگین عمل کرد دانه در شرایط بدون تنش بین ۳۸۹۷/۳ تا ۷۸۳۰/۳ کیلوگرم در هکتار و در شرایط دارای تنش بین ۱۸۷۷/۲ تا ۳۹۸۳/۳ کیلوگرم در هکتار متغیر بود.