سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهناز لنبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تنش خشکی به عنوان مهم ترین تنش غیرزیستی نقش مه می در کاهش تولید محصول گیاهان زراعی در جهان دارد . تریتیکاله دارای تحمل به تنش های غیرزنده از جمله خاک های غیرحاصلخیز و نامطلوب و تنش خشکی وگرما است. این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش خشکی بر صفات کیفیت دانه ۵ رقم تریتیکاله شامل یک رقم حساس و ۴ رقم متحمل به خشکی تریتیکاله ، یک رقم گندم نان و یک رقم گندم دوروم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تحت دو تیمار آبیاری بر مبنای ۷۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید . صفات اندازه گیری شده شامل وزن حجمی دانه، محتوای گلوتن، محتوای پروتئین، حجم رسوب SDS، محتوای گلوتنین و گلیادین و سختی دانه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها در شرایط عادی رطوبتی برای کلیه صفات به جزء محتوای گلوتن خشک ، درصد پروتئین، محتوای پروتئین آرد با روش اسپکتروفتومتری و محتوای گلیادین و گلوتنین معنی دار بود . در شرایط تنش رطوبتی تفاوت ژنوتیپ ها برای همه صفات معنیدار بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نیز نشان داد که تنش رطوبتی تأثیر معنی داری بر تمام صفات به جزء محتوای گلوتن خشک داشته است . بررسی واکنش ژنوتیپهای تریتیکاله در اندازهگیری صفات کیفی متفاوت نشان داد که رقم ‘Alamos 83’ و ‘Moreno’ دارای کیفیت بهتری نسبت به سایر ارقام هستند.