سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهسا حیدری نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی
رامین حسینی – دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد مهدی ضرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:
تنش خشکی علت اصلی کاهش رشد گیاهان و عملکرد آنها در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود که موجب تحریک یکسری پاسخ مولکولهای دفاعی در سطوح مختلف میشود. به منظور ارزیابی تاثیر تنش خشکی در محتوای کلروفیل و میزان پروتئین محلول کل گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula.angustifolia) آزمایشی به صورت گلخانه ای و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار در سطوح مختلف آبیاری براساس ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه (FC) و ۳ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که میزان پروتئین کل بر اثر افزایش تنش به طور معنیداری کاهش یافت. میزان کلروفیل کل نیز با افزایش تنش کاهش یافت.