سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد رضا سیفی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد زراعت
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
بهمن امیری لاریجانی – دانشجوی مقطع دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فنولوژیک در لاین های اینبرد حاوی ژن های پاکوتاهی و لیفی وارداتی با لاین های معمولی ذرت دانه ای در شرایط آب و هوائی استان تهران، دو آزمایش بطور جداگانه در سال زراعی ۱۳۸۲ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به اجرا در آمد . آزمایش اول عبارت بود از مقایسه لاین های اینبرد پا کوتاه با لاین های اینبرد معمولی و آزمایش دوم مقایسه لاین های اینبرد لیفی با لاین های اینبرد معمولی ذرت دانه ای. طرح آماری مورد استفاده برای هر دو آزم ایش، بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار در آزمایش اول ( ۱۱ لاین پاکوتاه و ۴ لاین معمولی) و ۱۶ تیمار در آزمایش دوم ( ۱۲ لاین لیفی و ۴ لاین معمولی) در سه تکرار بود. طبق نتایج به دست آمده، لاین های اینبرد مورد بررسی از نظر تعداد برگ بالاو پائین بلال، تعداد کل بر گ در بوته، ارتفاع بلال از سطح زمین، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، شاخص برداشت، کل ماده خشک بوته، عملکرد دانه، زمان سبز شدن، زمان ظهور تاسل، زمان ظهور ابریشم، زمان رسیدگی فیزیولوژیک و نیاز حرارتی مراحل مختلف رشد و نموی اختلاف معنی داری را نشان دادند. جمع بندی نهائی از نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در آزمایش اول، لاین های اینبرد وارداتی پاکوتاه C8 و C9 و در آزمایش دوم، لاین های اینبرد وارداتی لیفی L2 ،L9 ،L5 ،L7 و L10 از نظر صفات مذکور نسبت به سایر لاین های اینبرد مورد بررسی و لاین های اینبر د معمولی برتری نشان دادند.