سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد جعفر آقایی – عضو هیات علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران
محمد رضا بی همتا – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرخ درویش کجوری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

گونه آلوتتراپلوئید Aegilops cylindrica Host دارای پراکنش وسیعی در منطقه مدیترانه و آسیای غربی است، که بخش اعظمی از این مرکز تنوع در ایران قرار دارد . از آنجا که این گونه بومی ایران می باشد، اولین مرحله بررسی، شناسایی صفات مورفولوژیکی مورد صفات آن در ایران می باشد . لذا تعداد ۳۶۰ نمونه از نمونه های این گونه جمع آوری شده از استانهای مختلف کشور در ایستگاه تحقیقاتی بانک ژن کشت گردیدند و صفات مورفولوژیکی آنها بر اساس توصیف کننده های IPGRI یادداشت برداری شدند . نتایج نشان داد که بعضی از صفات دارای تنوع زیاد و در مقابل بعضی دیگر تنوع کمی دارند . برآورد همبستگی بین صفات نیز نشان داد که عرض گلوم سنبلچه همبستگی مثبت و معنی داری با قطر سنبله و عرض گره های محور سنبله دارد و طول سنبله دارای هم بستگی مثبت و معنی داری با تعداد سنبلچه در سنبله است . عادت رشد نیز دارای همبستگی مثبت و معنی داری با تاریخ گلدهی و تاریخ رسیدن در نمونه های جمع آوری شده می باشد. همچنین با استفاده از روش تجزیه خوشه ای، مناطق جمع آوری نمونه ها به چهار گروه اصلی تقسیم شدند.