سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم فروزانفر – کارشناس ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد رضا بی همتا – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید علی پیغمبری – استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسن زینالی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور شناسایی منابع تحمل در گندم نان نسبت به استرس خشکی تعداد ۳۰ ژنوتیپ گندم نان در دو آزمایش جداگانه در حالت تنش و بدون تنش خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که ارقام اختلاف معن یداری را برای اکثر صفات داشتند . تنش باعث کا هش در صفات اندازه گیری شده گردید و بیشترین کاهش در صفت عملکرد دانه دیده شد . تجزیه رگرسیون صفات مشخص کرد در محیط بدون تنش صفات وزن سنبله، ارتفاع ساقه، تعداد سنبله نا بارور، طول پدانکل، تعداد سنبله بارور و شاخص برداشت اهمیت بیشتری دارند. در محیط دارای تنش ن یز صفات وزن سنبله، تاریخ گلدهی، وزن پدانکل و میزان کلروفیل دارای اهمیت بیشتری بودند . نتایج تجزیه به عامل ها نشان داد در محیط بدون تنش صفات مؤثر بر عملکرد در پنج دسته و در محیط تنش در شش دسته کلی قرار می گیرند . با توجه به نتایج نمودار بای پلات شاخص های STI ،MP و GMP بهتریت شاخص و ارقام امید و اروند متحمل ترین ژنوتیپ ها بودند . تجزیه کلاستر برای دو محیط تنش و غیر تنش انجام شد و ژنوتیپ ها در هر دو محیط به دو گروه تقسیم شدند