سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیراصلان حسین زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
احمد موسی پور گرجی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور دستیابی به ارقام با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب و جایگزین نم ودن آنها بر ارقامی که قبلاً معرفی شده و در حال حاضر به دلیل بالا بودن ضریب دژنره آنها، سطح زیرکشت محدودی داشته اند آزمایشی دو ساله (۱۳۸۵-۱۳۸۴) با ۲۴ رقم جدید سیب زمینی ارسالی از بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز در سه تکرار و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصا دفی اجرا گردید . هر کرت شامل دو خط ۳ متری و با تراکم بوته ۲۵ × ۷۵ سانتی متر مربع اجرا گردید. عملیات خاک ورزی (شخم، دیسک و تسطیح ) در فصل پاییز انجام شد و براساس آزمون خاک کودهای فسفره و پتاسه به همراه نصف کود ازته توصیه شده در زمان کاشت، به زمین داده شد و پس از فاروکشی نسبت به کاشت مطابق نقشه اقدام گردید. مراحل داشت از جمله آبیاری، وجین علف های هرز، خاک دهی پای بوته و سمپاشی بر علیه آفات و بیماری های رایج منطقه مطابق نرم آزمایشات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اعمال گردید . تعداد ۱۰ بوته به طور تصادفی از هر کرت آزمایشی انتخاب و یادداشت برداری از صفات موردنظر بر روی نمونه ها انجام پذیرفت . نتایج نشان داد که از نظر صفات عملکرد در واحد سطح، وزن غده در بوته، تعداد غده در بوته، درصد غده های به قطر کوچکتر از ۲۸ میلی متر، قطر ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، زمان رسید ن به ۵۰ % پوشش سبز و زمان استولون زایی از لحاظ اثر سال، رقم و اثرات متقابل سال × رقم، از لحاظ صفات درصد غد ه های به قطر ۵۵-۲۸ میلیمتر، درصد غده های به قطر بزرگتر از ۵۵ میلیمتر، تعداد ساقه اصلی در بوته، زمان غده زایی اثر رقم و اثرات متقابل سال × رقم و در مورد صفت وزن متوسط غده در بوته فقط اثر رقم معنی داربود. رقم شماره ۴ با ۴۸/۲۸ تن در هکتار از بیشترین عملکرد و ارقام شماره های ۲، ۱۸ و ۵ به ترتیب با عملکردهای ۴۵/۲۷ ، ۴۵/۲۳ و ۴۵/۰۵ تن در هکتاردر مراتب بعدی قرار گرفتند.