سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهرام دهدار – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
امیراصلان حسین زاده –
داود حسن پناه –
علیرضا رضازاده –

چکیده:

پنج رقم حاصل از بررسی پایداری عملکرد ارقام و چهار رقم حاصل از آزمایش بررسی صفات کمی و کیفی ارقام زود رس و چهار رقم حاصل از آزمایشات بررسی صفات کمی و کیفی ارقام دیررس ، تحت شرایط یکنواخت در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی مجموعاً با ۱۳ رقم برتر و آگریا بعنوان شاهد منطقه در چهار تکرار بهمراه چهار کلون انتخابی حاصل از تلاقی ارقام پیکاسو × هرتا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل که گزینش آنها از سال ۱۳۷۴ شروع شده ،‌جهت ارزیابی نهایی مورد آزمایش قرار گرفتند . هر کرت آزمایشی شامل چهار خط شش متری با تراکم بوته ۲۵×۷۵سانتیمتر مربع کشت گردیدند . تعداد ۱۰ بوته تصادفی از دو خطوسط هر کرت آزمایشی بطور تصادفی انتخاب و یادداشت برداری های مربوط به صفات مختلف در مراحل مختلف رشد گیاه شامل تاریخ کاشت ، تاریخ رسیدن به پوشش سبز کامل ، تعداد بوته در هر کرت ، زمان غده بستن ، تعداد ساقه های اصلی در هر بوته ، قطر ساقه های اصلی ، وزن غده های هر بوته ، تعداد غده در بوته ، عملکرد در واحد سطح ، زمان رسیدن، بعمل آمده و با استفاده از آزمون های F و دانکن نسبت به تجزیه واریانس مرکب دو ساله (۱۳۸۳-۱۳۸۲ ) و مقایسه میانگین دو ساله عملکرد صفات فوقاقدام گردید .ارقام آلمرا، ساتینا، D79 و مارادونا به ترتیب با میزان عملکرد غده ۳۴/۰۵، ۲۸/۲۷، ۲۸/۱۳ و ۲۵/۳۰۵ تن در هکتار در کلاس‌های a ، b،b و c قرار گرفتند. رقم آگریا به عنوان شاهد منطقه با میزان عملکرد غده ۲۴/۶۰ تن در هکتار در کلاس cd قرار گرفت.