سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

موسی الرضا وفایی تبار – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور‐ معاونت ورامین

چکیده:

بررسی حاضر به منظور مطالعه تنوع موجود در ٣٢ رقم وارداتی به همراه ٦ رقم تجاری در قالب طرح لاتیس از نظر خصوصیات کمی و کیفی الیاف صورت گرفت . اندازه گیری و یادداشت برداری صفات روی ٥ بوته انتخابی هر کرت انجام شد . صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از وزن وش در چین ١ و ٢، درصد الیاف، وزن الیاف،وزن بذر، وزن صد دانه و سایر خصوص یات کمی و کیفی الیاف . آنالیز واریانس روی تک تک صفات انجام شد و نتیجه حاصل از آن نشان داد که ارقام از نظر کلیه صفات با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند . ارقام No–۲۰۰ و ۵۱۸ بیشترین عملکرد را داشتند و ارقام ۵۳۹-Bul ، و Beli Izovar ،Chirpan603 و Chirpan 539 زودرسترین ارقام بودند. همبستگی بین کلیه صفات به صورت دو به دو محاسبه گردید که شامل همبستگی های مثبت و یا منفی بزرگ معنی داری بین بعضی از صفات بود. جهت گروه بندی ارقام از دیدگاه توأم کلیه صفات از تجزیه خوشه ایاستفاده شد . نتایج حاصل از این آنالیز نشان داد که واریته ها در ٦ گروه اصلی تقسیم میگردند. از طریق تجزیه عامل ها صفات در قالب ٤ فا کتور قرار گرفتند که از طریق این فا کتورها تنوع بین ارقام بطور مشخص تر بیان گردیدند . . در فا کتور اول ضرایب بزرگ مربوط به صفات تعداد قوزه، وزن تک قوزه، استحکام الیاف، درصد الیاف، وزن صد د انه، طول ۲/۵% و ۵۰% الیاف و استحکام الیاف بود . در فا کتور شماره ٢ ضرایب مثبت و بزرگ مربوط به صفات وزن الیاف، وزن بذر، چین دوم و کل محصول بود . در فا کتور سوم دو صفت زودرسی و چین اول ضریب مثبت و بزرگی را نشان دادندو در فا کتور چهارم فقط ظرافت الیاف دارای ضریب مثبت و بزرگی را دارا بود.