سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل ناموررضایی – محققین مرکز تحقیقات توتون ارومیه
سید رضا علوی – محققین مرکز تحقیقات توتون ارومیه

چکیده:

توتون بارلی به گونه Nicotiana tabaccum تعلق دارد و از گروه توتون های تیپ غربی محسوب می شود. توتون نوع بارلی اساسا در تهیه خرمن سیگارت مصرف می شود و در حدود یک سوم خرمن سیگارت را تشکیل می دهد. در این بررسی ۱۲ رقم توتون نرعقیم تیپ بارلی وارداتی شامل: TN90LC،TN97LC ،KY907 ،NC7 O3FZ13 ،R630 ، ،NC3 ،NC4 ،NC6 HB39P،HB4105P ،HB4124P و Burley 21 به عنوان شاهد از نظر خصوصیات کمی و کیفی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات توتون ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفتند . در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد برگ، ابعاد کمر برگ، عملکرد برگ خشک و درآمد ریالی در هکتار، قیمت یک کیلوگرم توتون، میزان قند، نیکوتین، پتاسیم، کلر و خاکستر اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین تیمارها در صفات ارتفاع بوته، ابعاد کمر برگ و میزان کلر برگ تفاوت بسیار معنی داری وجود داشت. در بقیه صفات اندازه گیری شده بین تیمارها تفاوت معن یداری مشاهده نشد. ارتفاع بوته در رقم NC6 از بقیه ارقام بیشتر بود و از نظر ابعاد کمر برگ رقم های NC7،NC6 و HB4124P دارای بیشترین میانگین بودند و از نظر مقدار کلر برگ ارقام R630 و NC7 دارای کمترین میانگین بودند.