سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جاوید اجاقی – دانشجوی دوره دکتری ژنتیک گیاهی دانشگاه ملی باکو
مصطفی ولی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محسن خدادادی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
رهام عشقی – دانشجوی دوره دکتری ژنتیک گیاهی دانشگاه ملی باکو

چکیده:

جهت بررسی امکان استفاده از بذر حقیقی سیب زمینی و امکان دستیابی به هیبریدهای مناسب از نظر صفات زراعی، بازار پسندی وسازگاری با شرایط اقلیمی منطقه اردبیل، تعداد ۸۰ کلون حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در ۴ بلوک ودر هر بلوک ۲۰ کلون بر اساس طرح آزمایشی مقدماتی عملکرد (طرح حجیم شده) کشت گردید. از چهار رقم تجاری (آگریا، مارفونا، دراگا و آئولا) به عنوان شاهد در هر بلوک استفاده شد. بین عملکرد غده و صفات تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، تعداد غده ها در اندازه های بین ۵۵-۳۵ میلی متر و بزرگتر از ۵۵ میلی متر همبستگی مثبت و معنی دار به دست آمد . کلون های شماره ۲۴ و ۲۷ [ به شماره پروژنی (IP88006) ا ۵ ] حاصل از تلاقی TPS 7 ×TPS67 و ۷۲ [شماره پروژنی( ۹۹۴۰۱۳) ۳] حاصل از تلاقی LT-8 × TPS-13 ضمن آنکه از بالاترین عملکرد غده برخوردار بودند از نظر صفات همبسته با عملکرد نیز جزء کلون های برتر محسوب شدند . بر اساس تجزیه علیت مشاهده گردید که صفت وزن غده در بوته بیشتر ین اثر مستقیم و غیر مستقیم را بر افزایش عملکرد غده داشت . در تجزیه به مؤلفه های اصلی، چهار مؤلفه توانستند بیش از ۸۲ % از واریانس بین متغیرها را توجیه نمایند. صفات قابل تأکید در مؤلفه اول تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، عملکرد غده در بوته و تعداد غده در اندازه های بین ۵۵-۳۵ و بزرگتر از ۵۵ میلی متر بود. گروه بندی بر اساس این مؤلفه وتجزیه کلاستر به روش Ward کلون های ۲۴، ۲۷ و ۷۲ را به عنوان کلون های برتر معرفی نمود.