سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی اندیشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد رهنما – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حسین شهبازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

برای اندازه گیری صفات گیاهچه ای گندم تحت تنش اسمزی آزمایشی به صورت فاکتوریل شامل ۲۰ رقم گندم نان در ۲ سطح تنش اسمزی (بدون تنش و تنش ۶- بار ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار به اجرا در آمد . بذور در این شرایط به مدت ۱۰ روز قرار گرفتند و بعد از ۱۰ روز اقدام به بررسی صفات طول کلئوپتیل، تعداد ریشه چه بذری و طول ریشه چه گردید . برای گزینش ارقام از لحاظ صفات، شاخص تحمل تنش (STI) محاسبه گردید و شدت تنش در هر صفت از طریق فرمول فیشر محاسبه گردید . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای هر سه صفت طول کلئوپتیل، طول بزرگترین ریشه چه و تعداد ریشه چه منبع تنش، رقم و اثر متقابل تنش × رقم در سطح احتمال ۱% معنی دار گردید. از نظر شدت تنش صفت طول کلئوپتیل بیشتر از سایر صفات تحت تنش اسمزی قرار گرفت. در شرایط تنش ارقام Garak79، الوند و کاسپارد به ترتیب بیشترین طول کلئوپتیل، ارقام ۳ Sefid، و Fenkang گاسپارد و رقم آذر ۲ به ترتیب بیشترین طول ریشه چه و ارقام الوند Serie82 و پیشتاز بیشترین تعداد ریشه چه را داشتند . در مجموع ارقام Garak79، الوند، الموت، Sultan95 ، کاسپارد، Fengkang و Sefid 3 از لحاظ مقاومت به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی برترین ارقام بودند.