سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیرمنصور شهسوار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ابراهیم پذیرا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسام مجللی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد احسانی – کارشناس گروه آبیاری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور درک فرایند نفوذ آب به خـاک دو روش کلـی وجـود دارد روش اول استفاده از قوانین و روابط اثبات شده مانند قانون بقای جرم و انرژی و فرم تلفیق شده آنها و در نهایت دسـتیابی بـه معـادلاتی ریاضـی از قبیـل معادله فیلیپ (۱۹۵۷) و گـرین آمپـت (۱۹۱۱) و … مهمتـرین مزیـت چنـین معادلاتی این است که بر اساس قوانین فیزیکی وضع شده اند . عدم دقـت کافی در این معادلات مهمترین مهمترین کاستی آنها محسوب مـ ی گـردد که حاصل ساده سازی Simplification و یکنواخـت فـرض کـردن Idealization می باشد . تـأثیر پـذیری از شـرایط زمـانی و مکـانی و
نارســایی پارامترهــای معــادلات در تبیــین مفــاهیم فیزیکــی از عمــده کاستی های اینگونه معادلات محسوب میگردد ).