سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی پاک – استادیار دانشکدهی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ایمان عشایری – کارشناس مهندسی عمران، دانشکدهی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ت

چکیده:

دف ن مهندسیبهداشتی (Landfilling) زایدات جامد آ خرین مرحله از زن جیره ی مدیریت مواد زاید جامد را تشکیل می دهد . از مهم ترین مسایلی که مدفنها با آن روبروها هستند نشت شیرابه های حاصل از م واد مدفون به منابع آب و خاک و آلوده نمودن آنهاست . پارامتر ضریب هدایت هیدرولیکی لایه های آببند رسی در کف و جداره مدفنها مهمترین عامل کنترل کننده طرح می باشد . از آنجا که ساخت یک مدفن نیاز به حجم زیادی خاک دارد در صورت مناسب بودن از منابع خاک محلی استفاده می شود. در اغلب موارد به علت نامناسب بودن خاک محلی مشخصات فیزیکی و ساختاری آن نیاز به اصلاح دارد . بنابراین جهت طراحی صحیح همواره نیاز به انجام آزمایش و کنترل هدایت هیدرولیکی وجود دارد . در چنین شرایطی وجود مدلهایی که بتوانند تخمین واقع بینانهای از مقدار هدایت هیدرولیکی خاک را بر اساس پارامترهای معمول در مکانیک خاک بدست دهند مفید می باشد . در تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات استخراج شده از مطالعات قبلی بر روی هدایت هیدرولیکی لایه های متراکم شده ی رسی که برای آببندی در مدفنهای مهندسی – بهداشتی بکار رفتهاند مدلی جهت بر آورد ضریب هدایت هیدرولیکی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی ارایه گردیده است . مدل ارایه شده از پارامترهای درصد ریزدانه، حدود اتربرگ، انرژی تراکم و درصد رطوبت تراکم برای تخمین ضریب هدایت هیدرولیکی استفاده می نماید.