سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
سعید غالبی – موسسه تحقیقات خاک و آب
پریسا جنوبی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ضریب پاسخ عمل کرد (Ky) و حساسیت و شاخص های حساسیت و تحمل به خشکی در هشت رقم و لاین سویا در شرایط آبیاری مطلوب و تنش ارزیابی شدند . در شرایط آبیاری مطلوب ، زمان آبیاری در کلیه تیمارها بر اساس ٥٠ % رطوبت قابل دسترس خا ک انجام گرفت و در شرایط تنش کم آبی ، در مرحله تشکیل غلاف تنش ، آبیار ی قطع شد تا زمانی که رطوبت قابل دسترس خا ک به ٢٠ درصد ر سیدو پس از آن آبیاری مشابه شرایط آبیاری کامل انجام گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که کاهش عملکرد در شرایط تنش ناشی از کاهش میزان آب و افزایش میزان کمبود تبخیر و تعرق نسبی بود . اما پاسخ ارقام متفاوت بود. کمترین و بیشترین میزان تبخیر و تعرق واقعی در مرحله تنش به ترتیب با ۳/۶۲ و ۴/۶۰ میلی متر در روز بود که به ترتیب به رقم کلمبوس و M12 تعلق داشت . اما در شرایط آبیاری مناسب حداقل و حداکثر تبخیر و تعرق به میزان ۶/۹۰ و ۱۱/۶۰ به ارقام A3935 و ویلیامز تعلق داشتند . بر اساس شاخص Ky، رقم M12 و ویلیامز از تحمل بیشتر و S. R. F.450 حساسترین رقم نسبت به تنش کم آبی بودند. اما همبستگی معنی داری بین شاخص مذ کور و عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی وجود نداشت. ارزیابی شاخص های حساسیت و تحمل به خشکی نشان داد که عمل کرد دانه با شاخص های GMP و STI در شرایط آبیاری مطلوب و با شاخص های GMP ،MP ،TOL و STI در شرایط تنش همبستگی مثبت و معنی دار نشان دادند . بنابراین با استفاده از شاخص های GMP و STI رقم M4 و کلارک برتر بودند.