سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان امری – کارشناسارشد آبخیزداری و عضو اتحادیه بین المللی علوم خاک ساری
کریم سلیمانی – دانشیار پژوهشی گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ما
سیدرمضان موسوی – مربی پژوهشی گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازند
محسن محسنی ساروی – دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

برای مبارزه با فرسایش، برآورد مقدار و شدت آن و شناسایی نقاط حساس به فرسایش الزامی بوده، در این راستا یکی از مهمترین پارامترهای مورد بررسی، وضعیت و موقعیت رخساره های فرسایشی موجود در سطح حوضه های مورد مطالعه می باشد ( عسگری، ).۱۳۷۸ به لحاظ شباهت محتوای مطالعات اشکال فرسایش خاک با ژئومرفولوژی، بی منطق نخواهد بود اگر، بررسی اشکال فرسایش را نوعی تهیه نقشه های ژئومرفولوژیکی بدانیم ( مورگان، ).۱۹۸۶ نقشه برداری زمینی روشی دقیق جهت تهیه نقشه های بزرگ مقیاس است که وقت گیر و هزینه بر بوده، برای سطوح محدود مناسب میباشد ( خیری، ).۱۳۸۳ از اینرو روشهای ارزانتر و سریعتر دیگری جهت تعیین تنوع فضایی فرسایش بویژه در کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است ( کوک و دورکمپ، ).۱۹۹۳ استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری روشهای فتوگرامتری هوایی و ماهواره ای امکان تولید سریع نقشه و ایجاد موازنه بین زمان و هزینه را فراهم میسازد ( خیری، ).۱۳۸۳ در بررسی حاضر امکان طبقه بندی بصری اشکال فرسایش با استفاده از داده های ماهواره ای، تکنیک RS در نظر «حوضه» مترادف « حوزه آبخیز » مورد ارزیابی قرار گرفته است . لازم به ذکر است در سراسر این مقالهگرفته شد . بر این اساس حوزه آبخیز نوررود هراز مترادف حوضه نوررود هراز عنوان می گردد